Search
Export 1 results:
Filters: Author is Liudmila Novikova  [Clear All Filters]

Book Chapter

Leibovich, Oleg. 2014. Antisemitiskie Nastroeniia V Sovetskom Tyle. In Sssr Vov Vtoroi Mirovoi Voine. Okkupatsiia. Kholokost. Stalinizm, edited by Oleg Budnitskii and Novikova, Liudmila. Sssr Vov Vtoroi Mirovoi Voine. Okkupatsiia. Kholokost. Stalinizm. Moscow: ROSSPEN.