Search
Export 1 results:
Filters: Author is Konstantin Burmistrov  [Clear All Filters]

2004

Rozenblat, Evgenii S. 2004. Chuzhdyi Element’: Evreiskie Bezhentsy V Zzapadnoi Belorussii (1939-1941). In Istoriia I Kul’tura Rossiiskogo I Vostochnochnoevropeiskogo Eevreistva: Novye Istorchniki, Novye Podkhody, edited by Oleg Budnitskii, Burmistrov, Konstantin, Kamenskii, Alexandr, and Mochalova, Victoria. Istoriia I Kul’tura Rossiiskogo I Vostochnochnoevropeiskogo Eevreistva: Novye Istorchniki, Novye Podkhody. Moscow.