Search
Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is J and Author is Agnieszka Kasperek  [Clear All Filters]

Book

Kasperek, Agnieszka, Agnieszka Żmuda, and Sławomir Jacek Żurek, eds.. 2015. Jan Karski: Świadek, Emisariusz, Człowiek. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.