Search
Export 10 results:
Filters: First Letter Of Title is K  [Clear All Filters]

1956

Kronenberg, Avraham, ed.. 1956. Khurbn Bilgoraj. Tel Aviv: Irgun yots’e Bilgoray.
Zak, Avrom. 1956. Knekht Zenen Mir Geven. Vol. 1&2. Buenos Aires: Tsentral Farband fun Poylishe Yidn in Argentine.

1966

Nomberg-Przytyk, Sara. 1966. Kolumny Samsona. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

1970

Khrushchev, Nikita. 1970. Khrushchev Remembers. Edited by Strobe Talbott. Boston: Little, Brown and Company.

1993

Khonigsman, Ia. S. 1993. Katastrofa L’vovskogo Evreistva. L’vov: L’vovskoe obshchestvo evreiskoi kul’tury im. Sholom-Aleikhema.
Taube, Herman. 1993. Kyzl Kishlak: Refugee Village. Washington, D.C.: Olami Press.