Aliyato ve-nefilato shel ha-‘iton ha-yehudi ha-rishon be-Polin: “Dos Naye Lebn”, 1945-1950

TitleAliyato ve-nefilato shel ha-‘iton ha-yehudi ha-rishon be-Polin: “Dos Naye Lebn”, 1945-1950
Publication TypeBook
Year of Publication1993
AuthorsGoldkorn, Y
PublisherUniversity of Tel Aviv
CityTel Aviv
LanguageHebrew

Source Designation: