Chuzhdyi element’: evreiskie bezhentsy v Zzapadnoi Belorussii (1939-1941)

TitleChuzhdyi element’: evreiskie bezhentsy v Zzapadnoi Belorussii (1939-1941)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsRozenblat, ES
EditorBudnitskii, O, Burmistrov, K, Kamenskii, A, Mochalova, V
Book TitleIstoriia i kul’tura rossiiskogo i vostochnochnoevropeiskogo eEvreistva: novye istorchniki, novye podkhody
CityMoscow
LanguageRussian

Source Designation: